page contents

Araç Tip Onayı

ADR ve Tip Onay Hizmetleri

Firmamız tarafından araç tip onayı danışmanlık  hizmetleri 2007/46 yönetmeliği doğrultusunda verilmektedir.

 

 

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI
TĠP ONAYI YÖNETMELİĞİ
(2007/46/AT):

Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma
zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve kapsamı dahilindeki bütün yeni araçların ve bu araçlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıĢ sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tescilini, satıĢını ve hizmete
girmesini kolaylaĢtırmak amacıyla, bunların onaylanmasına iliĢkin idari düzenlemeler ve genel
teknik Ģartlardan oluĢan genel çerçeveyi ve bu Yönetmeliğe uygun olarak tip onayı verilen
araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıĢ parça ve ekipmanların satıĢına ve hizmete sunulmasına
iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Karayolunda kullanılmak üzere tasarımlanmıĢ ve bir veya birkaç aĢamada imal
edilmiĢ araçlar ve bu araçlarda kullanılmak üzere tasarımlanmıĢ ve imal edilmiĢ sistemler,
aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayını,
b) (a) bendinde belirtilen araçların münferit onayını,
c) Bu Yönetmelik kapsamına giren araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıĢ parça ve
donanımları
kapsar.